دسته بندی ها

پربازدید ترین

 قوانین و مقررات

فصل اول: تعاریف1.1 مشتری: حقیقی یا حقوقی که اقدام به خرید و پرداخت هزینه سرویس می نماید.1.2...