هاست پایتون

Python2G
 • 2 گیگابایت فضا
 • NVMe نوع هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد دامین اضافه
 • نامحدود ساب دامنه
 • litespeed وب سرور
 • cpanel کنترل پنل
 • cloudlinux سیستم عامل
 • بله انتخاب نسخه پایتون
 • بله پشتیبانی php
 • بله پشتیبانی روبی
 • بله پشتیبانی node.js
 • بله SSL رایگان
 • دارد دسترسی ترمینال
 • دارد پشتیبانی mysql
 • دارد پشتیبانیPostgreSQL
 • دارد دسترسی FTP
Python5G
 • 5 گیگابایت فضا
 • NVMe نوع هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد دامین اضافه
 • نامحدود ساب دامنه
 • litespeed وب سرور
 • cpanel کنترل پنل
 • cloudlinux سیستم عامل
 • بله انتخاب نسخه پایتون
 • بله پشتیبانی php
 • بله پشتیبانی روبی
 • بله پشتیبانی node.js
 • بله SSL رایگان
 • دارد دسترسی ترمینال
 • دارد پشتیبانی mysql
 • دارد پشتیبانیPostgreSQL
 • دارد دسترسی FTP
Python10G
 • 10 گیگابایت فضا
 • NVMe نوع هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد دامین اضافه
 • نامحدود ساب دامنه
 • litespeed وب سرور
 • cpanel کنترل پنل
 • cloudlinux سیستم عامل
 • بله انتخاب نسخه پایتون
 • بله پشتیبانی php
 • بله پشتیبانی روبی
 • بله پشتیبانی node.js
 • بله SSL رایگان
 • دارد دسترسی ترمینال
 • دارد پشتیبانی mysql
 • دارد پشتیبانیPostgreSQL
 • دارد دسترسی FTP
Python20G
 • 20 گیگابایت فضا
 • NVMe نوع هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد دامین اضافه
 • نامحدود ساب دامنه
 • litespeed وب سرور
 • cpanel کنترل پنل
 • cloudlinux سیستم عامل
 • بله انتخاب نسخه پایتون
 • بله پشتیبانی php
 • بله پشتیبانی روبی
 • بله پشتیبانی node.js
 • بله SSL رایگان
 • دارد دسترسی ترمینال
 • دارد پشتیبانی mysql
 • دارد پشتیبانیPostgreSQL
 • دارد دسترسی FTP
Python30G
 • 30 گیگابایت فضا
 • NVMe نوع هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد دامین اضافه
 • نامحدود ساب دامنه
 • litespeed وب سرور
 • cpanel کنترل پنل
 • cloudlinux سیستم عامل
 • بله انتخاب نسخه پایتون
 • بله پشتیبانی php
 • بله پشتیبانی روبی
 • بله پشتیبانی node.js
 • بله SSL رایگان
 • دارد دسترسی ترمینال
 • دارد پشتیبانی mysql
 • دارد پشتیبانیPostgreSQL
 • دارد دسترسی FTP