مدیریت سرور

Standard

بررسی و رفع مشکلات معمولی و مشکلاتی که زمانی کمتر از ۱ ساعت میبرد.
شامل ریلود سرور نمیگردد.

PRO

رفع تمام مشکلات سرور
شامل ریلود سرور میگردد