هاست ویندوز معمولی (پلسک)

SWH-1
 • ۱۰۰ مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • ندارد دامین اضافه
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • دارد پشتیبانی php
 • دارد پشتیبانی asp
 • دارد پشتیبانی nodjs
 • دارد پشتیبانی mysql
 • دارد پشتیبانی sql server
 • 2عدد تعداد دیتابیس mysql
 • ۲ عدد تعداد دیتابیس sql server
 • IIS وب سرور
 • نامحدود تعداد FTP
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • windows server 2016 نسخه ویندوز
 • ندارد - قابل تهیه SSL رایگان
SWH-2
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • ندارد دامین اضافه
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • دارد پشتیبانی php
 • دارد پشتیبانی asp
 • دارد پشتیبانی nodjs
 • دارد پشتیبانی mysql
 • دارد پشتیبانی sql server
 • 2عدد تعداد دیتابیس mysql
 • ۲ عدد تعداد دیتابیس sql server
 • IIS وب سرور
 • نامحدود تعداد FTP
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • windows server 2016 نسخه ویندوز
 • ندارد - قابل تهیه SSL رایگان
SWH-3
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • ندارد دامین اضافه
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • دارد پشتیبانی php
 • دارد پشتیبانی asp
 • دارد پشتیبانی nodjs
 • دارد پشتیبانی mysql
 • دارد پشتیبانی sql server
 • ۳عدد تعداد دیتابیس mysql
 • ۳ عدد تعداد دیتابیس sql server
 • IIS وب سرور
 • نامحدود تعداد FTP
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • windows server 2016 نسخه ویندوز
 • ندارد - قابل تهیه SSL رایگان
SWH-4
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • یک عدد دامین اضافه
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • دارد پشتیبانی php
 • دارد پشتیبانی asp
 • دارد پشتیبانی nodjs
 • دارد پشتیبانی mysql
 • دارد پشتیبانی sql server
 • 4عدد تعداد دیتابیس mysql
 • 4 عدد تعداد دیتابیس sql server
 • IIS وب سرور
 • نامحدود تعداد FTP
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • windows server 2016 نسخه ویندوز
 • دارد SSL رایگان
SWH-5
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 2 عدد دامین اضافه
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • دارد پشتیبانی php
 • دارد پشتیبانی asp
 • دارد پشتیبانی nodjs
 • دارد پشتیبانی mysql
 • دارد پشتیبانی sql server
 • 6عدد تعداد دیتابیس mysql
 • 6 عدد تعداد دیتابیس sql server
 • IIS وب سرور
 • نامحدود تعداد FTP
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • windows server 2016 نسخه ویندوز
 • دارد SSL رایگان
SWH-6
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 3 عدد دامین اضافه
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • دارد پشتیبانی php
 • دارد پشتیبانی asp
 • دارد پشتیبانی nodjs
 • دارد پشتیبانی mysql
 • دارد پشتیبانی sql server
 • 10عدد تعداد دیتابیس mysql
 • 10 عدد تعداد دیتابیس sql server
 • IIS وب سرور
 • نامحدود تعداد FTP
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • windows server 2016 نسخه ویندوز
 • دارد SSL رایگان
SWH-7
 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 4 عدد دامین اضافه
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • دارد پشتیبانی php
 • دارد پشتیبانی asp
 • دارد پشتیبانی nodjs
 • دارد پشتیبانی mysql
 • دارد پشتیبانی sql server
 • 20عدد تعداد دیتابیس mysql
 • 20 عدد تعداد دیتابیس sql server
 • IIS وب سرور
 • نامحدود تعداد FTP
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • windows server 2016 نسخه ویندوز
 • دارد SSL رایگان